AVTAL

Vinteruppläggningsavtal

Bokning av sjösättning skall ske 7 vardagar innan önskad sjösättning.
Sjösättning samt leverans sker sedan i samråd med oss. Sjösättningsperiod from 1 april tom 30 september.
Hyran debiteras per kvm och beräknas på båtens (totala längd + 0,5 m) x (bredd + 0,5 m).
Hyran debiteras när båten är upptagen och skall betalas inom 15 dagar. Beställda tilläggstjänster faktureras efter att de är utförda med 15 dagars betalningstid, dock före leverans ur våra lokaler.
Ägaren till båten måste hålla båten och tillhörande vagn och annan utrustning helförsäkrad under hela förvaringsperioden och ha tagit del av avtalet nedan.
KeyTop Marin kan tillåta arbeten av båtägaren i samförstånd med KeyTop Marin, i eller i anslutning till våra lokaler efter överenskommelse.

 

I övrigt gäller följande:
Båtägarens ansvar

 • Giltig helförsäkring för aktuell båt och utrustning under upptagning/inlämning och förvaring ansvarar båtägaren för. Vid eventuella skador skall i första hand båtens försäkring nyttjas.
 • Båten ska tömmas på lös egendom och värdesaker innan överlämning till KeyTop Marin om inget annat är avtalat.
 • Båten ska vara tydligt märkt med ägarens namn och telefonnummer samt mailadress.
 • Uppvärmningsanordning, lös eller fast monterad i båt får inte vara ansluten.
 • Öppen eld och rökning är ej tillåten i lokalen. Svetsning eller bruk av värmepistol får enbart utföras av KeyTop Marins personal med behörighet i heta arbeten
 • Tillfällig belysning skall utgöras av felfria sladdlampor eller lysrörslampor. Halogenstrålkastare får ej förekomma.
 • Batteripoler på ackumulatorer till båtar skall vara bortkopplade och laddning av batterier får ej förekomma när lokalen är obemannad.
 • Brandfarlig vätska liksom brandfarliga färger får ej förvaras kring båten.
 • Båtägaren skall ha uthyrarens tillåtelse att vistas i lokalen innan tillträde.
 • El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över elanvändningen och anslutningarna
 • Skräp och annat liknande samt saker av olika slag får ej ligga under och runt båten. Det kommer att städas bort av vår personal och debiteras båtägaren.

Skador på båt och kringutrustning

 • Kända skador eller fel skall meddelas KeyTop Marin vid överlämnandet. KeyTop Marin gör också en dokumentation på befintliga skador i samband med överlämnandet till oss. Gäller inte om båtägaren endast hyr yta för uppställning av båt utan någon skötsel av KeyTop Marin.
 • Vid eventuellt uppkommen skada i samband med upptagning ska kundens försäkring i första hand nyttjas.
 • Om KeyTop Marin eller båtägaren upptäcker skada på båt eller kringutrustning ska den andra parten underrättas.Kan parterna inte enas om skadans omfattning eller reglering, ska protokoll upprättas som anger skadan/skadorna samt deras orsak. Protokollet upprättas i samråd med försäkringsbolagets skadereglerare.

Övergiven, kvarlämnad utrustning

 • Övergiven båt vars ägare inte har avhörts inom ett år från vintersäsongens slut, får efter ytterligare tre månader säljas av KeyTop Marin om båtägaren har obetalda avgifter som inte är föremål för rättslig prövning.
 • Vid tidpunkten ett år från vintersäsongens slut, skall dock en skriftlig uppmaning om att betala skulden skickas till den adress som uppgavs i samband med inlämningen. Den skriftliga uppmaningen ska även informera ägaren om att båten vid obetald skuld kommer att säljas efter tre månader.
 • Eventuellt överskott från försäljning ska redovisas till båtägaren som då erhåller detta.
 • Annan egendom som lämnats kvar inom KeyTop Marins område efter avtalstidens slut tillfaller KeyTop Marin utan lösen om den saknar försäljningsvärde och annars tre månader efter att båtägaren skriftligen har uppmanats att hämta den.

 

Överlåtelse

 • Om båtägaren under uppläggningstiden säljer sin båt eller lösegendom ska KeyTop Marin skriftligen meddelas.
 • Den part som tecknade avtalet med KeyTop Marin i samband med inlämningen är dock fortsatt ansvarig för detta avtal gentemot KeyTop Marin.

 

Priser

 • KeyTop Marin äger rätt att justera priser på service, förbrukningsmaterial och kemikalier/oljor utan kundens uppmärksamhet. Dock gäller offererade priser.
 • KeyTop Marins vintersäsong beräknas fr o m 16 september-10 maj. Under resten av året debiteras sommarplats om annat ej överenskommits, per påbörjad månad. (55kr/kvm + moms per månad).
 • KeyTop Marin har rätt att kvarhålla båt eller annan egendom tills fullständig betalning har erhållits.

 

Tvist

 • Tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första hand lösas genom en överenskommelse parterna emellan. Om parterna ej kan enas prövas tvisten av ARN allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig.

 

Tillgänglighet till lokal och båt / Avtal gällande Taggen

Tillgång till hall vardagar 08.00 – 20.00 och helger 9.00 – 18.00 sker efter överenskommelse med KeyTop Marin. KeyTop Marin tillhandahåller en tagg/nyckel vid behov för tillgång till lokalen, mot en deposition av 500:- Vid borttappad eller ej inlämnad tagg, kommer du att debiteras en administrativ avgift på 500:-
Taggen måste lämnas åter personligen. Om inte annan överenskommelse har avtalats.
Du ansvarar för att inga obehöriga släpps in i samband med att du går in och ut i hallen.
När du är i hallen har du eget ansvar.

Upphittad Tagg skall lämnas in till KeyTop Marin så den kan spåras. Det är väldigt viktigt att du hanterar Taggen med försiktighet så den inte hamnar i orätta händer. Taggen är en värdehandling precis som kontokort, pengar och liknande. Taggen är personlig och du är ansvarig för att den inte används av någon annan än du.